דעם 2טן נאָװעמבער – „די נײַסטע ייִדישע דיכטונג“

ייִדיש.בערלין פּרעזענטירט די נײַסטע ייִדישע פּאָעזיע, געבױרן / געשריבן אין בערלין.
דרײַ יונגע ייִדישע דיכטער׃ דזשײק שנײַדער | קאַטערינאַ קוזנעצאָװאַ | דזאָרדן לי שנײ װעלן פֿאָרלײענען זײערע װערק. אַן אָװנט מיט אַ סך ייִדישע װערטער און אַ ביסל מוזיק.

קעגנזײגערדיק פֿון אױבן רעכטס׃ אַרנט בעק, דזשײק שנײַדער, קאַטערינאַ קוזנעצאָװאַ, דזאָרדן לי שנײ